logo logo logo

Säännöt

Tapanila-Seura ry:n säännöt
Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.10.2011

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tapanila-Seura ry. Yhdistyksen,jota näissä säännöissä
nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Tapanilan
kaupunginosa (Mosabacka). Milloin käytetään yhdistyksen ruotsinkielistä nimeä,
on se Mosabacka Förening rf.

Seura on poliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on

• työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja
taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi
alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
alueen asukkaiden etujen mukaisesti,
• toimia monipuolisen kotiseututyön toteuttamiseksi paikalliskulttuurin,
ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailunaloilla,
• olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
• syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä
kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään omaan kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

• toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä, osallistuu aluetta koskevaan
suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon,
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntojaviranomaisille,
• on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kaupungin sekä muiden
samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
• suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja
julkaisutoimintaa,
• järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran
sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
• järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide-ja viihdetilaisuuksia,
• toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
• edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa
sekä
• pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran
tarkoitusperiä ja tavoitteita.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

• ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia,
• omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellistakiinteää omaisuutta ja
arvopapereita,
• harjoittaa kustannustoimintaa, kioskikauppaa ja yhdessä liikepaikassa
kahvila- ja ravintolaliikettä sekä
• asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran
tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran johtokunta.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa kutsua
henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti osallistunut seuran toimintaan tai
merkittävällä tavalla tukenut sen tavoitteita. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan
kutsua seuran entinen puheenjohtaja, joka on samalla kunniajäsen.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai onmenettelyllään seurassa tai
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa
taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää
syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Johtokunta

Seuran asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan
valittu puheenjohtaja sekä seitsemästä yhdeksään kahdeksi vuodeksi kerrallaan
valittua muuta varsinaista jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa.
Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Seuran
puheenjohtajana tai johtokunnan jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään
neljän (4) vuoden ajan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille
vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihenolevan aihetta tai kun
vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä
vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Äänestyksetratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi
yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on
annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

9 § Seuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Seuran kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa
johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan
jäsenelle.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Seuran kokouksen koollekutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään neljätoista
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessaääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa,
joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Päätös on tehtävä kummassakin
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Seuran purkautuessa sen varat käytetään kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen
sekä huolehditaan seuran arkiston ja muun omaisuuden säilymisestä jonkin
oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.